Incitamentsprogram

Bakgrund och motiv

Styrelsen anser att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att vissa ledande befattningshavare i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att erbjudas teckningsoptioner och prestationsaktier i incitamentsprogram. Skälen till incitamentsprogrammen är att bidra till möjligheterna att behålla och attrahera kvalificerad personal samt att öka motivationen för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Cheffelo genom att vara bli involverade och arbeta för en positiv värdeökning av Bolagets aktier. Styrelsen anser att användningen av incitamentsprogram enligt nedan har en positiv inverkan på den fortsatta utvecklingen av Cheffelo och är därmed fördelaktig för både aktieägarna och bolaget. 

Teckningsoptionsprogram 2021/2024

Serie 2021/2024 är riktat mot bolagets ledning och några utvalda nyckelpersoner, vilket ursprungligen bestod av 36 anställda. Teckningsoptionerna har en löptid på tre år och varje option ger rätt att teckna en aktie till teckningskursen 103 kronor. Det finns för närvarande 232 800 utestående teckningsoptioner. Nyttjandet av utestående optioner motsvarar en utspädning av aktiekapitalet med 1,8%. 

Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna under perioden 1 april 2024 – 30 juni 2024. 

Cheffelo förbehåller sig även rätten att under vissa förutsättningar återköpa teckningsoptionerna av deltagaren om deltagarens anställning inom bolaget upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna. 

Teckningsoptionsprogram 2021/2025

Serie 2021/2025 var riktat till de dåvarande tre externa, det vill säga från större aktieägare oberoende, styrelseledamöterna i Bolaget. Teckningsoptionerna har en löptid på fyra år och varje option ger rätt att teckna en aktie till teckningskursen 87 kronor. Det finns för närvarande 48 000 utestående teckningsoptioner. Nyttjandet av utestående optioner motsvarar en utspädning av aktiekapitalet med 0,4%. 

Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna under perioden 1 april 2025 – 30 juni 2025. 

Cheffelo förbehåller sig även rätten att under vissa förutsättningar återköpa teckningsoptionerna av deltagaren om deltagarens anställning inom bolaget upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna. 

Teckningsoptionsprogram 2022/2025

Vid Bolagets årsstämma den 27 april 2022 beslutade aktieägarna i Cheffelo att anta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner, Serie 2022/2025. Programmet riktade sig till Bolagets ledning och några andra nyckelpersoner om totalt 215 000 teckningsoptioner. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut medför det en utspädningseffekt motsvarande högst 1,7 % av aktierna och rösterna i Bolaget. 

Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna under perioden 1 juni 2025 – 30 augusti 2025. 

Cheffelo förbehåller sig även rätten att under vissa förutsättningar återköpa teckningsoptionerna av deltagaren om deltagarens anställning inom bolaget upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna. 

Prestationsaktieprogram 2022

Vid Bolagets årsstämma den 27 april 2022 beslutade aktieägarna i Cheffelo att anta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier riktade till Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Prestationsaktieprogram 2022 är ett fyraårigt prestationsbaserat program. Inom programmet kommer deltagarna att tilldelas, kostnadsfritt, prestationsbaserade aktierätter som berättigar till totalt högst 159 250 aktier i Cheffelo. 

Prestationsaktierna kommer att intjänas under en treårsperiod enligt följande: 

  • 1/3 av det totala antalet Prestationsaktier kan intjänas den 1 mars 2024; 
  • 1/3 av det totala antalet Prestationsaktier kan intjänas den 1 mars 2025; och 
  • 1/3 av det totala antalet Prestationsaktier kan intjänas den 1 mars 2026. 

Deltagarna kommer, i förekommande fall, erhålla Prestationsaktierna senast under perioden från och med den 1 april 2026 till och med den 1 maj 2026 (”Ordinarie Lösentillfälle”). 

Om en deltagare upphör att vara anställd eller säger upp anställningen i Bolaget före ett av de två senare intjäningsdatumen, får redan intjänade Prestationsaktier erhållas vid en tidigare tidpunkt än det Ordinarie Lösentillfället, men fortsatt intjäning kommer inte att ske. En sådan tidigare tidpunkt fastställs av styrelsen och får tidigast infalla tre år efter tilldelning av Aktierätten. Om den anställdes anställning upphör på grund av Bolagets uppsägning på grund av andra orsaker än arbetsbrist eller uppsägning från Bolaget utan saklig grund, förfaller även intjänade Prestationsaktier. Aktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas. 

Prestationsvillkoren är baserade på nettoomsättningsmål för räkenskapsåren 2022 och 2023 samt mål avseende genomsnittlig justerad EBIT för räkenskapsåren 2022 och 2023, fastställda av styrelsen. 

Leverans av aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2022 kommer att genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part. Detta innebär att programmet inte leder till någon utspädning.