Valberedning

Valberedningen inför Cheffelos årsstämma 2024 utgörs enligt valberedningens instruktion av tre ledamöter. Utöver dessa tre ledamöter ska styrelseordföranden vara ledamot i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Petter von Hedenberg, ordförande Cheffelo
  • Andreas von Hedenberg (Angur Invest)
  • Robin Gustafsson (Olle Qvarnström och OQAB)
  • Niklas Aronsson, (sig själv)

Årsstämman kommer att äga rum den 25 april 2024, i Stockholm.

Förslag till valberedningen kan lämnas till:  ir@cheffelo.com 
Förslag ska ha inkommit senast den 6:e februari 2024 för att beaktas

Instruktionerna till valberedningen överensstämmer med Koden vad gäller utnämning av utskottsledamöter. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen ska sammanträda så ofta som det behövs för att fullgöra sina uppgifter och ansvar. Förläggning av möten ska göras med hänsyn till tidpunkten för årsstämman. Ledamöterna i valberedningen ska i samband med sina uppdrag sköta sitt uppdrag i enlighet med Koden. Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att föreslå kandidater till uppdragen som ordförande och övriga styrelseledamöter samt föreslå arvoden och andra ersättningar till respektive styrelseledamot. Valberedningen ska även lämna förslag om val och arvoden till den lagstadgade revisorn.