Bolagsstämma

Bolagsstämman är Cheffelos högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från varje räkenskapsårs utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas.

I enlighet med Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska samtidigt publiceras i Dagens Nyheter.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före bolagsstämma och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen, har rätt att delta vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av högst två biträden.