Arvoden & Ersättningar

Ersättning till styrelseledamöter 

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna, inklusive styrelseordföranden, beslutas av bolagsstämman. Årsstämman som hölls den 14 mars 2021 beslutade att det totala arvodet för styrelseledamöterna, för tiden intill nästa årsstämma, ska uppgå till 1 300 000 kronor. 500 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till Charlotte Gogstad, Johan Kleberg, Gert Wilhelm Munthe och Therese Reuterswärd (varvid beloppet ska reduceras så att det proportionellt motsvarar den del av ett år som förlöpt innan årsstämman 2022. Vidare omfattas tre, av de från större aktieägare oberoende styrelseledamöter, av teckningsoptionsprogram, se Incitamentsprogram

Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner när de avgår som styrelseledamöter.

Ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare

Bolaget strävar efter att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningen ska baseras på medarbetarens position, ansvarsområden och prestation. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig kontantersättning och pension.
Den fasta lönen utgör grunden för den totala ersättningen. Den fasta lönen ska baseras på koncernledningsmedlemmens kompetens, ansvar och prestation och ska vara konkurrenskraftig i förhållande till gällande marknadsstandard. VD erhåller en fast månadslön om 205 000 SEK.

Den rörliga ersättningen ska kopplas till förutbestämda och mätbara kriterier och baseras i huvudsak på koncernens
finansiella utfall för varje år. Rörlig ersättning som betalas kontant ska inte överstiga 100% av den fasta lönen. Pensioner ska utformas på ett sådant sätt att de återspeglar normalt accepterade nivåer och seder i det land där koncernledningsmedlemmen är anställd. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda.

Koncernen tillämpar en uppsägningstid om högst tolv månader. Vid egen uppsägning gäller generellt sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från Cheffelos sida kan avgångsvederlag kunna utgå med upp till nio månadslöner.
Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktiebaserade incitamentsprogram, vilka
ska beslutas av årsstämman, se Incitamentsprogram.