Finansiella mål & utdelningspolicy

Cheffelos styrelse har antagit följande finansiella mål>

Tillväxt

Koncernens målsättning är att stabilisera nettoomsättningen under 2023 och uppnå en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om cirka 6-8%

Lönsamhet

Koncernens målsättning är att uppnå en EBIT-marginal på lång sikt
om cirka 4-6 %

Utdelningspolicy

Cheffelos utdelningspolicy syftar till att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning samtidigt som den ger bolaget möjlighet att investera i strategiska tillväxtmöjligheter.

Utdelningen bör uppgå till minst 50% av kassaflödet från den löpande verksamheten minus förvärv av anläggningstillgångar och amortering av leasingskuld.