Bolagsstyrning

Cheffelo är ett svenskt publikt aktiebolag. Cheffelos bolagsstyrning grundar sig huvudsakligen på svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen och interna regler, innefattande policyer och instruktioner. I och med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market kommer Bolaget även att tillämpa bl.a. Nasdaq First North Premiers regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Bolagsordning